Skip to main content

Các Tông Đồ: hỗn hợp lạ lùng

Sự đồng tâm biến việc nhỏ thành việc lới. Sự bất hòa khiến việc lớn thành việc nhỏ. Con người chỉ có thể hiệp nhất với nhau thật sự khi họ tiến lại gần với Thiên Chúa.
Các Tông Đồ: hỗn hợp lạ lùng
  • Con người chỉ có thể hiệp nhất với nhau thật sự khi họ tiến lại gần với Thiên Chúa.

Chỉ cần lấy hai người trong các ngài làm mẫu: Mát-thêu và Si-mon phái Nhiệt thành. Mát-thêu là một người thu thuế mà trong con mắt của người Do Thái là một kẻ phản bội và nghịch đạo. Si-mon đúng là ngược lại. Là người của phái Nhiệt thành, ông là một người cuồng tín theo chủ nghĩa dân tộc, ông thề sát hại hết thảy những kẻ phản bội và người La-mã nếu ông có thể làm được.

Chính là một phép lạ của Đức Ki-tô khi hai con người khác nhau ấy có thể sống chung và cùng nhau làm việc. Sự khác nhau ấy trong cộng đoàn các ki-tô hữu là điều thường thấy hiện nay...

Người ta hay thuật lại câu chuyện của G.K. Chesterton và em trai ông Cecil:
"Họ luôn tranh luận với nhau nhưng không bao giờ cãi nhau."

Lời Khuyên:
  • Sự đồng tâm biến việc nhỏ thành việc lới. Sự bất hòa khiến việc lớn thành việc nhỏ.
  • Con người chỉ có thể hiệp nhất với nhau thật sự khi họ tiến lại gần với Thiên Chúa.

Sưu tầm
+ Người bán thịt nướng
+ Cổng thiên đàng và địa ngục