Skip to main content

Lòng tin cậy

Bạn đã đặt hết niềm tin nơi Chúa chưa? Nếu chưa, mời bạn tin Chúa hôm nay.
Lòng tin cậy
Chúa luôn yêu thương và muốn cứu vớt chúng ta.


Người ta kể rằng Alecxanđơ đại đế của Hy Lạp thời xưa hoàn toàn tin cậy người y sĩ riêng của ông ngay cả khi ông có lý do nghi ngờ lòng trung thành của vị y sĩ này.

Trong một trường hợp khi đại đế lâm bệnh, có kẻ viết thư nặc danh tố cáo vị y sĩ sẽ bỏ thuốc độc vào thuốc cho ông uống chết.

Nhưng khi vị y sĩ đến đem thuốc đã bào chế cho đại đế uống, đại đế nói: "Ta hoàn toàn tin tưởng nơi y sĩ". Nói xong, ông cầm ly uống hết ngay. Alecxanđơ đã tin vị y sĩ đến nỗi chứng minh lại mình không nghi ngờ gì cả.

* * *

Quan hệ của chúng ta đối với Chúa Giêsu cũng phải như vậy. Chúng ta phải tin tất cả những lời Thánh Kinh nói về Chúa Giêsu. Chúa đã giáng sinh, đã chết trên thập giá chuộc tội cho nhân loại, đã sống lại từ cõi chết. Chúa luôn yêu thương và muốn cứu vớt chúng ta.

Trong ánh sáng của những lời dạy này, chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, để ký thác toàn bộ đời mình trong tay Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Chúng ta phải nói với tất cả lòng chân thành "Lạy Chúa con hết lòng tin Chúa, vì ai tin Chúa sẽ có đời sống mới, được tha thứ và có hy vọng sống đời đời với Chúa".

Bạn đã đặt hết niềm tin nơi Chúa chưa? Nếu chưa, mời bạn tin Chúa hôm nay.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot78.htm

+ Tấm mạng nhện
+ Tên Cám Dỗ