Skip to main content

Danh Ngôn Các Thánh

Noi gương các thánh, chúng ta cũng có thể làm tăng bội niềm vui trong cuộc sống hằng ngày bằng cách suy tư về những điều tốt lành, nhất là về lời hứa ban ơn cứu độ và phần rỗi đời đời cho chúng ta.
Danh Ngôn Các Thánh